เกี่ยวกับหน่วยบริจาค

 

ปันน้ำใจ…ให้ชีวิต

เป็นโครงการของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ที่เปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธามีช่องทางที่จะร่วมบริจาคทุนทรัพย์เพื่อพัฒนางานด้านการศึกษาวิจัยทางการแพทย์ การจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยที่ขาดแคลนภายใต้การดำเนินงานของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นโรงเรียนแพทย์ที่สังกัดอยู่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มีศักยภาพในการรักษาพยาบาลระดับตติยภูมิ ให้บริการผู้ป่วยนอกเฉลี่ยวันละประมาณ 2,000-3,000 คนและรองรับผู้ป่วยในได้ประมาณ 600 เตียง มีศูนย์ความเป็นเลิศด้านต่าง ๆ อาทิ ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคตาศูนย์บำบัดทดแทนไตครบวงจร และการดูแลกลุ่มผู้ป่วยเฉพาะทางอย่างครบวงจร เช่น ผู้ป่วยเด็กโรคหืด ผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ป่วยออทิสติก เป็นต้น จึงเป็นโรงพยาบาลที่ได้การรับส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลอื่นๆจำนวนมากโดยเฉพาะแทบภาคกลาง ภาคเหนือและอีสานตอนล่าง

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยที่เป็นแหล่งสนับสนุน การเรียน การสอน การวิจัย และฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาแพทย์ แพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจำบ้าน แพทย์อนุสาขาต่อยอด และนักศึกษาจากคณะต่างๆ อาทิ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ทั้งที่สังกัดในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และจากสถาบันทางการแพทย์และสาธารณสุขภายนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อย่างต่อเนื่อง

ในแต่ละปีแม้โรงพยาบาลจะได้รับงบประมาณสนับสนุนอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อการรองรับการให้บริการแก่ผู้ป่วย ที่มีโรคหลากหลายและซับซ้อนซึ่งจำเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูงอีกทั้งยังมีผู้ป่วยยากไร้หรือเป็นผู้ป่วยที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสุภาพ ซึ่งโรงพยาบาลต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลอีกเป็นจำนวนไม่น้อยในแต่ละปี เพื่อให้เกิดประโยชน์เป็นสาธารณกุศลร่วมกันเป็นวงกว้าง โครงการปันน้ำใจให้ชีวิตจึงเกิดขึ้นเมื่อพฤศจิกายน พ.ศ.2557 โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นช่อง ทางแก่ผู้มีจิตศรัทธาที่ต้องการสนับสนุนด้านเครื่องมือแพทย์ ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ และส่งเสริมงานด้านการเรียนการสอนการวิจัยทางการแพทย์ กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ร่วมบริจาคทุนทรัพย์เพื่อยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่สังคมไทยต่อไป