กองทุนบริจาค

กองทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์

อุปกรณ์การแพทย์

จัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์...

กองทุนเพื่อผู้ป่วยยากไร้

เพื่อผู้ป่วยยากไร้/อนาถา

เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้/อนาถา ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ...

กองทุนเพื่อห้องพิเศษ

กองทุนเพื่อปรับปรุงห้องพิเศษ

เพื่อปรับปรุงห้องพิเศษ ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ...